Chưa được phân loại giải trí tin tức

Người phụ nữ trẻ t ụt huyết áp, hạ đường huyết vì….. ‘yê u’ 4 lần một đêm

Đ̼ê̼m̼ đ̼ầ̼u̼ s̼a̼u̼ t̼u̼ầ̼n̼ c̼h̼ồ̼n̼g đ̼i̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼,̼ h̼a̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼h̼ị̼ H̼o̼a̼ (̼2̼5̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ l̼à̼m̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ấ̼y̼ t̼ớ̼i̼… 4̼ l̼ầ̼n̼. T̼à̼n̼ c̼u̼ộ̼c̼ y̼ê̼u̼,̼ c̼h̼ị̼ […]